zwiększ rozmiar standardowy rozmiar zmniejsz rozmiar
BIP

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy, wg programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu uwzględniane są predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Na staż może zostać skierowany każdy bezrobotny, dla którego ustalono II profil pomocy. Wydanie skierowania na wolne miejsce stażu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Okres odbywania stażu może być nie dłuższy niż:

- 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia,

- 6 miesięcy - pozostałe osoby bezrobotne.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem stażu mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

 

Jakie są uprawnienia podczas stażu?


Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1), przy czym okres pobierania stypendium okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych. Uczestnik stażu otrzymuje od starosty zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Udział w stażu nie powoduje utraty statusu bezrobotnego. Podczas odbywania stażu jego uczestnik ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (na swój wniosek), za które przysługuje stypendium. Nie ma natomiast prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego.

Kiedy staż może zostać przerwany:

  • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
  • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
  • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
    • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
    • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
    • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą również ubiegać się o przyznanie BONU STAŻOWEGO

Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)
•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbycia staży przez bezrobotnych.

Szczegółowe informacje:
STAŻE
telefon 32 325 03 80
e-mail
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 2 ]
Opinia organizatora po zakończonym stażu Opinia organizatora po zakończonym stażu 31.5KB pobierz
Wniosek o organizację stażu (2015r.) Wniosek o organizację stażu (2015r.) 88KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM